Algemene Voorwaarden

1. Deze algemene voorwaarden gelden voor al onze overeenkomsten, tenzij er uitdrukkelijk van afgeweken wordt. Alle eventuele algemene voorwaarden van de klant worden uitdrukkelijk uitgesloten.

2. De klant is gehouden al datgene te doen, wat nodig of wenselijk is om de uitvoering van de overeenkomst door Mark, mogelijk te maken, en dit in het bijzonder door het tijdig aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen. De klant blijft uitsluitend verantwoordelijk voor de inhoud en de correctheid van de aangeleverde gegevens.

3. Mark kan niet aansprakelijk gesteld worden voor:

a. fouten in het materiaal dat door de klant ter hand gesteld is,
b. misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de klant, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen,
c. fouten van door of namens de klant ingeschakelde derden,
d. gebreken in offertes van toeleveranciers of overschrijdingen van prijsopgaven van toeleveranciers,
e. fouten in het ontwerp of de tekst/gegevens, indien de klant zijn goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid gesteld is een controle uit te voeren en te kennen heeft gegeven aan een dergelijke controle geen behoefte te hebben,
f. fouten in het ontwerp of de
tekst/gegevens, indien de klant het tot stand brengen of het laten uitvoeren van een bepaald(e) model, prototype of proef achterwege heeft gelaten, en deze fouten in een dergelijk(e) model, prototype of proef wel waarneembaar zouden geweest zijn.

Elke aansprakelijkheid vervalt na het verloop van één jaar vanaf het moment dat de opdracht is voltooid.

De klant is gehouden, indien redelijkerwijs mogelijk, kopijen van door hem verstrekte materialen en gegevens onder zich te houden tot de opdracht is vervuld. Indien de klant dit nalaat, kan Mark niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die bij het bestaan van deze kopijen niet was opgetreden. Na het voltooien van de opdracht hebben noch de klant noch Mark jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.

4. De offerteprijs geldt alleen voor de opdracht vermeld in de offerte. Wijzigingen aan de oorspronkelijke offertegegevens door de klant zullen worden verrekend. De offertes worden steeds opgesteld zonder vermelding van taksen, die steeds ten laste van de klant vallen. Een eventuele vermelding van het bedrag van de taksen op de offerte, is niet bindend en louter informatief. De geldigheidsduur van een offerte bedraagt één maand voor de uitvoering van een opdracht binnen de negen maanden.

5. Indien Mark door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen of door een gewijzigde, hetzij onjuiste opdracht of briefing, genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, zullen deze werkzaamheden apart worden aangerekend, op basis van de gebruikelijke door Mark gehanteerde tarieven.

6. Mark heeft het recht zijn honorarium maandelijks in rekening te brengen voor verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten ten behoeve van de uitvoering van de opdracht. De klant verricht de aan Mark verschuldigde betalingen zonder korting of compensatie, behoudens verrekening met de op de overeenkomst betrekking hebbende verrekenbare voorschotten, die hij aan Mark heeft verstrekt.

Vanaf het ogenblik dat de klant zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet (volledig) nakomt of anderszins in gebreke is, is het de klant niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken en komt elke in het kader van de opdracht aan de klant verstrekte licentie te vervallen, tenzij de tekortkoming van de klant in het licht van de gehele opdracht van ondergeschikte betekenis is.

7. Alvorens adviezen, voorstellen en/of ontwerptekeningen aan de klant overgemaakt worden, zal een voorschot betaald worden ter dekking van de studiekosten. Dit voorschot zal in mindering gebracht worden bij de uiteindelijke bestelling.
Het toezenden van de factuur geldt als aanmaning tot betalen. Mark mag de uitvoering van de bestelde werken zonder opzegperiode opschorten tot de betaling van het tot dan toe gefactureerde bedrag plaatsvindt.

8. Indien de overeenkomst door Mark wordt ontbonden wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de klant, dient de klant, naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen. Gedragingen van de klant op grond waarvan van Mark redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden dat de opdracht wordt afgerond, worden in dit verband mede beschouwd als toerekenbare tekortkoming. De schadevergoeding bedoeld in het vorig lid van dit artikel zal tenminste de kosten omvatten, voortvloeiend uit de door Mark op eigen naam voor de vervulling van de opdracht aangegane verbintenissen met derden, alsmede 20 % van het resterende deel van het honorarium dat de klant bij volledige vervulling van de opdracht verschuldigd zou zijn.

9. De uitvoeringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en binden Mark niet. Vertraging in de uitvoering geeft geen recht op schadevergoeding, noch op ontbinding van de overeenkomst.

10. Klachten dienen ons schriftelijk meegedeeld te worden binnen de 8 dagen na de uitvoering van de overeenkomst. Het protest tegen de factuur dient schriftelijk te gebeuren binnen de 8 dagen na de factuurdatum, met vermelding van datum en nummer van de factuur.

11. Mark kan enkel aansprakelijk gesteld worden voor materiële schade, met uitsluiting van elke vorm van indirecte en/of gevolgschade, die rechtstreeks voortvloeit uit een zware en/ of opzettelijke tekortkoming van haar verplichtingen. De aansprakelijkheid van Mark blijft in elk geval beperkt tot de hoogte van het bedrag van het project.

12. De facturen zijn contant en zonder korting betaalbaar.Bij niet-betaling van de gefactureerde bedragen op de vervaldag, zijn van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlintresten verschuldigd, ten belope van dewettelijke rentevoet, vermeerderd met 2 %, per jaar.

13. Bij niet-betaling behouden wij ons het recht voor om verdere leveringen stop te zetten. Tevens behouden wij ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerd gedeelte. Wij behouden ons tevens het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen, alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de klant.

14. Elk geschil m.b.t. het afsluiten, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van deze overeenkomsten of van de overeenkomsten daaruit afgeleid, wordt beheerst door het Belgisch recht en behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Gent.

15. Behalve de bovenstaande algemene voorwaarden, zijn op onze overeenkomsten even- eens onze specifieke voorwaarden toepasselijk, alsook ons privacy beleid. Deze kunnen geraadpleegd worden op onze website: https://wearemark.be/specifieke-voorwaarden

In het geval er personengegevens verwerkt worden bij Mark geldt ook ons Privacy beleid, raadpleegbaar op https://wearemark.be/privacybeleid

Door het toevertrouwen van de opdracht aan Mark verklaart de klant kennis genomen te hebben van deze specifieke voorwaarden en er mee akkoord te gaan.

Wil jij ook jij een sterke online aanwezigheid voor je bedrijf? Dan klik je toch gewoon even hier?

VRAAG NU JE GRATIS WEBSITE SCAN AAN

Wil je ook graag weten of je website duidelijk maakt wat je bedrijf doet? Wat het je klant oplevert? Vul dan gauw eventjes je gegevens in en druk op de magische knop. We sturen je graag geheel vrijblijvend onze insights en een praktisch stappenplan om binnen de kortste keren te scoren met je website.